BLOG SERIES 2/4: Associate Network Event - Ziekenhuisnetwerken

Tijdens een netwerkevent op 8 november 2017 organiseerde hict’s Strategie Team een korte brainstormsessie over de evoluties van de ziekenhuisnetwerken.

Namen deel aan deze sessie:

  • Jan Deleu
  • Dr. Robert Lins
  • Peter Lauwyck
  • Het strategie team van hict vertegenwoordigd door Jan Demey, Stephanie Devisscher, Evi Vanhulst en Marijn Witterzeel

Netwerken in aantocht

De hervorming van het ziekenhuislandschap onder impuls van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block kenmerkt zich vooral door de vorming van ziekenhuisnetwerken. De Belgische ziekenhuizen zullen in de toekomst meer moeten gaan samenwerken met als doel enerzijds een verbetering van de financiële toestand van de ziekenhuizen en anderzijds een stijging in de kwaliteit van de zorg. 

Onder de Vlaamse ziekenhuizen weten de meesten reeds wie hun partners zullen zijn binnen hun netwerk, maar er heerst nog wel onduidelijkheid rond de vormgeving van deze nieuwe samenwerking. De ziekenhuizen kijken uit naar het kader dat de overheid hiervoor zal opstellen. Momenteel verkent men hoe een netwerk zich zal onderscheiden van een groepering of fusie, hoe de financiering zal verlopen, welke juridische aspecten hieraan verbonden zijn, welke zorgverschuivingen zullen plaatsvinden en of dit voor alle netwerken of vormen van samenwerken zal gelden. 

De uitdaging…

Een gezond netwerk dient te worden gevormd via enerzijds het centraliseren van (zorg)activiteiten en anderzijds het blijven aanbieden van kwaliteitsvolle, lokale zorg met het oog op het behouden van de vertrouwensrelatie met de patiënt. Een centralisatie van governance-activiteiten en overkoepelende diensten en technologieën voor logistiek, ICT, administratie en medisch-technische diensten (labo, sterilisatie,…) vormt hierbij een eerste ambitie. Wat de zorgactiviteiten betreft zal de centralisatie zich voornamelijk toespitsen op gespecialiseerde zorgactiviteiten in functie van de kwaliteit van de aangeboden zorg.  Hierbij valt een operationele herorganisatie van artsen en personeel te verwachten.

En waar staat de patiënt?

Verder zal het slagen van een netwerk ook afhangen van de interne gedragenheid, hiertoe zal vooral moeten ingezet worden op communicatie en vertrouwen, ook naar de patiënt toe. Een goed locoregionaal netwerk is immers transmuraal, het start bij de patiënt en zijn huisarts. De patiënt dient deelgenoot te worden van de zorgverstrekking en de meerwaarde van het netwerk voor de patiënt dient expliciet te zijn voor alle betrokkenen. Het is hierbij van belang dat niet alleen kwalitatieve aspecten in overweging genomen worden, maar dat deze ook voldoende ondersteund worden aan de hand van kwantitatieve analyses.

Uitbouw van evenwicht binnen elk netwerk

Daarnaast zullen binnen een netwerk belangrijke strategische keuzes gemaakt moeten worden.  Deze keuzes presenteren zich vaak als dilemma’s, waardoor de uiteindelijke beslissing binnen een netwerk een evenwichtsoefening wordt. We onderscheiden twee assen waarop deze evenwichten dient te worden gezocht en gevormd. 

  • Geïntegreerd vs Competitief model 

Een netwerkoverleg en -vorming beoogt in eerste instantie een logische herverdeling van het aanbod van de verscheidene ziekenhuizen om te komen tot een totaal geïntegreerd model. 

Daarnaast blijft het essentieel om kwaliteit en efficiëntie te blijven stimuleren en dit door binnen het netwerk voldoende competitiviteit tussen de ziekenhuizen onderling te behouden en verder uit te werken. 

Dergelijk evenwicht zal er tegelijk voor moeten zorgen dat de huidige ziekenhuisidentiteit vervaagt en ruimte toelaat voor een gedragen netwerkidentiteit.

Samenwerkingsverbanden en concurrerende activiteiten dienen te worden afgewisseld en dit finaal ten behoeve van de patiënt. 

  • Verticale vs Horizontale integratie 

Via verticale integratie dienen beslissingen te worden genomen naar het medisch zorgaanbod toe.  Netwerken dienen te beslissen in hun locoregionaal aanbod (diensten beschikbaar binnen het netwerk) en in hun supraregionaal aanbod (referentiepunten in het netwerk beschikbaar voor andere netwerken).

Maar daarnaast dienen netwerken ook een horizontale organisatie uit te bouwen om te evolueren naar een geïntegreerde zorg tussen de verschillende zorgactoren (eerste lijn, thuiszorg, etc.). 

Beide integratievormen dienen mekaar te versterken en in hun concrete uitwerking samen te komen om hun beoogde verbetering aan efficiëntie niet voorbij te schieten.

Vandaag zien we in de markt proactieve initiatieven die vanuit het operationele een aanzet geven tot antwoord op deze dilemma’s.  Er is hierbij nood aan zowel strategische begeleiding in het zoeken naar evenwicht, als voldoende objectieve onderbouw om de juiste beslissingen te kunnen nemen.

hict als constructieve partner

Vanuit een passie voor het bouwen van bruggen tussen de verschillende stakeholders in de gezondheidszorg, is hict heel goed geplaatst om dergelijk evenwicht te helpen uitbouwen.  Momenteel zijn verscheidene ziekenhuizen reeds aan de slag met onze mensen, middelen en diensten om hen in de uitbouw van hun netwerk te ondersteunen.

Als innovatief, geëngageerd kennisbedrijf gedreven door optimalisatie van de gezondheidszorg willen we zo verder de zorg van de toekomst helpen uitbouwen. Samen met ons netwerk van geassocieerde consultants staan we klaar om ook uw vraag te vertalen naar een concreet resultaat. U vindt meer informatie over hict, ons team en onze projecten op www.hict.be.

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com