BLOG SERIES 1/4: Associate Network Event - Terugbetaling en Market Access

Tijdens een netwerkevent op 8 november 2017 organiseerde het hict’s HEMAR team een korte brainstormsessie rond nieuwe trends en ontwikkelingen in de gezondheidseconomie vanuit het perspectief van Belgische prijs- en terugbetalingsdossiers.

Namen deel aan deze sessie:

  • Dr. Karen Pien, MZG arts met erkenning van geneesheer-specialist in het beheer van gezondheidsgegevens & ICD expert FOD gezondheidszorg;
  • Dr. Peter Vander Eeckt, Medisch directeur Boehringer Ingelheim;
  • Katelijne Butaye, Market Access Consultant;
  • Het HEMAR team van hict, vertegenwoordigd door Ann Tanghe, Sebastian Vermeersch & Lieve Staessens.

De klassieke aanpak van prijs-en terugbetalingsaanvragen staat onder toenemende druk

Het aantal innovatieve therapieën dat beschikbaar wordt gesteld gaat in stijgende lijn. Het spanningsveld tussen de beschikbare financiering en het verzekeren van toegang tot die veelbelovende, soms dure nieuwe therapieën komt steeds meer onder druk. Een praktisch gevolg is dat managed entry agreements (contractonderhandelingen) aan het eind van het prijs- en terugbetalingsproces steeds belangrijker worden ten koste van de gezondheidseconomische analyse aan de basis van elk dossier. Vooral kost-effectiviteitsanalyses staan onder druk. Het belang van de grootte van de budgettaire impact op korte termijn overschaduwt de waarde van het inherent meer technische en complexe kost-effectiviteitsmodel dat vooral focust op de ruimere impact op lange termijn.

Die verschuiving houdt risico’s in. De combinatie kost-effectiviteits- en budget impact analyse laat assessoren toe om op geobjectiveerde basis ‘value’, ‘value for money’ en ‘kost’ af te wegen tegen de medische noodzaak en context. Een kost-effectiviteitsanalyse is vaak het enige middel dat toelaat effecten op lange termijn en in een ruimere context dan enkel de impact op farmaceutische budgetten te evalueren. Hoewel managed entry agreements succesvol blijken in het verzekeren van toegang tot innovatieve geneesmiddelen tegen een aanvaardbare kost, verminderen ze ook de transparantie en vergroten ze het risico op subjectiviteit. De effecten op langere termijn van de Belgische aanpak zijn, op dit moment, ook niet duidelijk.

Een pleidooi voor het behoud van bestaande tools met aandacht voor bijkomende ondersteuning en de ontwikkeling van een formeel kader

Tegen die trend in pleiten wij voor het versterken van het objectieve kader dat gecreëerd wordt door de evenwichtige combinatie van budget impact en kosteneffectiviteitsanalyses. Het kwantitatief integreren van ‘value’ buiten de zuilen van het farmaceutisch budget, het versterken van de mechanismen om om te gaan met onzekerheid en het verder ontwikkelen van een formeel evaluatiekader waarbij deze bijkomende aspecten kunnen worden geïntegreerd bieden een objectiever, transparanter en duurzamer platform waar managed entry agreements op gebaseerd en geëvalueerd kunnen worden.

Door verder te bouwen op de sterktes van het huidige systeem – de combinatie van assessment en appraisal en het gebruik van managed entry agreements – met aandacht voor meer transparantie en gefundeerd op ruimer beschikbare basisgegevens kan een helder kader gecreëerd worden voor zowel evaluatoren als innovatieve bedrijven. Evaluatoren kunnen hun beslissingen baseren en motiveren op basis van een geïntegreerd en objectief evaluatieplatform. Innovatieve bedrijven beschikken over een duidelijkere en meer doorgedreven integratie van ‘value’ , ‘value for money’ en ‘kost’ als basis voor een objectievere evaluatie van de waarde van innovatie.  Het biedt ook een solide basis voor internationale integratie, bijvoorbeeld om de principiële BeneluxA samenwerking te vertalen naar praktische implementatie.

Drie uitdagingen voor een duurzame toekomst

  • Ontwikkeling van een integratief prijs- en terugbetalingstraject gestoeld op een lifecycle management aanpak

Creatief omgaan met de blijvende uitdaging om met beperkte budgetten maximaal in te zetten op kwalitatieve, doelgerichte en doeltreffende zorg vereist een integratief geneesmiddelenbeleid. Een beleid dat start met een grondige, objectieve en brede evaluatie van ‘value’, ‘value for money’ en ‘kost’ op basis van doorgedreven gezondheidseconomische analyses. Een beleid dat open staat voor innovatieve vormen van managed entry agreements om zuurstof te geven aan innovatie. En een beleid dat bereid is om het geneesmiddelenaanbod stelselmatig te evalueren, zodat innovatie continue gestimuleerd en gefinancierd kan worden. 

  • Data-gebaseerd onderbouwen van elke stap

Om een dergelijk beleid kans op slagen te geven moet doorgedreven geïnvesteerd worden in het  transparant registreren, verwerken en beschikbaar stellen van de basisinformatie die nodig is om het beleid te sturen. Dit houdt bijvoorbeeld in het toegankelijk maken van nationale kostendatabanken (op ICD-niveau, niet enkel op APR-DRG niveau), zodat gezondheidseconomische evaluaties zo realistisch en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd kunnen worden. Het toegankelijk maken van dezelfde basisinformatie aan alle stakeholders vermijdt dat discussies gevoerd worden over de input gebruikt voor de analyse, en laat toe te focussen op de meer essentiële vraagstukken van kost impact en kosteneffectiviteit. Er moet ook ingezet worden op evidence-based onderzoek naar de impact en resultaten van bijvoorbeeld ‘pay for performance’ managed entry agreements en het ontwikkelen van een platform voor real-world data collectie met respect voor de privacy, de werkbelasting voor registratie en het faciliteren van samenwerking en gegevensuitwisseling.

  • Multistakeholder samenwerking als motor voor het beleid

Gezondheidszorg is bij uitstek een multi-stakeholder domein. Het ontwerp en de implementatie van een toekomstgericht beleid zou dit moeten reflecteren. In realiteit wordt innovatie te vaak geconfronteerd met een verlammende fragmentatie. Het ontwerp en de implementatie van een toekomstgericht gezondheidsbeleid vereist een gezamenlijke inspanning en gezamenlijke inspraak over alle niveaus en alle stakeholders heen. Als eerste stap kan geïnvesteerd worden in neutrale overlegplatforms waar stakeholders ideeën kunnen uitwisselen.

hict als constructieve partner

Als innovatief, geëngageerd kennisbedrijf gedreven door optimalisatie van de gezondheidszorg met een passie voor het bouwen van bruggen tussen stakeholders zijn we continu op zoek naar projecten die ons toelaten mee (architect-aannemer) te zijn van de zorg van de toekomst. Een visie die we als team elke dag waar maken door het ontwerpen, implementeren en doen leven van de projecten van vandaag als basis voor de betere gezondheidszorg van morgen.

Samen met ons netwerk van geassocieerde consultants staan we klaar ook uw vraag te vertalen naar een concreet resultaat. U vindt meer informatie over hict, ons team en onze projecten op www.hict.be

 

 

MeetDistrict | Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B/354 | 9000 Gent | Belgium | Phone: +32 (0)92 77 77 84 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com