CuraMAP: Process mapping en -alignering binnen Cura thuisverpleging

Curando biedt 7 verschillende zorgformules. Al hun diensten werken onderling vlot samen om voor iedere zorgvrager het gepaste aanbod samen te stellen. Door deze geïntegreerde werking kunnen zij dus steeds op maat ondersteuning bieden. In een katholieke traditie zijn zij sinds 1688 dienstbaar aan zieke en ouder wordende mensen. Trouw aan die traditie, en tegelijk hedendaags en innovatief, willen ze blijven uitblinken in die dienstbaarheid.

Op vandaag biedt vzw Curando haar zorgaanbod op geïntegreerde wijze aan in 5 woonzorgzones. Zo engageert de vzw zich voor een compleet zorgtraject, gaande van ondersteuning in de thuissituatie via thuisverpleging, de diensten van een lokaal dienstencentrum, dagverzorging, herstelverblijven en kortverblijf, tot residentiële zorg met assistentiewoningen en woonzorgcentra.

Projectbeschrijving

Een belangrijke verandering in het laatste jaar was het door hict begeleide ‘Curando HOP-project’ met als doel de harmonisatie en optimalisatie van alle processen. In navolging van dit project startte een tweede project voor Cura, de thuisverpleging. hict bracht tijdens dit CuraMAP-project de huidige manier van werken in kaart als startpunt voor een optimalisatie van deze processen.

Aanpak

Om de huidige werkwijze in kaart te brengen, faciliteerde hict 3 intensieve workshops met een dynamische, representatieve en heterogene groep Cura-medewerkers. 3 procesclusters vormden de leidraad voor deze workshops: 

  • Primaire processen: bv. nieuwe aanvraag, zorg, nazorg
  • Ondersteunende processen: bv. planning, voorraadbeheer, roostering
  • Beheerprocessen: bv. facturatie, non-conformiteiten

Om vlot doorheen de vele processen te stappen, had hict deze processen reeds duidelijk afgelijnd en voorbereid. De input van de Cura-medewerkers transformeerde de voorbereide, generieke procesbeschrijvingen tot de processen, zoals ze lopen binnen Cura. Hierbij volgde hict hoofdzakelijk de BPMN-standaard (Business Process Model and Notation).

Resultaten

De workshops resulteerden in Business Process Maps, met naast de processtappen ook de medewerkers, de gebruikte documenten en de systemen. Voor de processen die niet in een process map te gieten waren, opteerde hict deze tekstueel te beschrijven.

hict inventariseerde de knelpunten die tijdens de workshops naar boven kwamen, en tijdens de analyse nadien. hict stelde per knelpunt verbeteringen voor, opgedeeld in drie categorieën (systeem, procedure, organisatie & structuur).

Om deze knelpunten aan te pakken suggereerde hict 5 projecten. Elk project kreeg een projectfiche met een beschrijving van het doel, de actiepunten, de vereiste expertise, de automatiseringseisen en de quick-wins. Als aanzet tot uitvoering van deze projecten, stelde hict een project-breakdown en een planning voor. De klant ging hierna van start met enkele van deze projecten.

Uw contactpersoon

Henk Vansteenkiste
Chief Operating Officer
Henk Vansteenkiste
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.
Ezelstraat 69 | B- 8000 Brugge | Belgium | Phone: +32.50.33.33.40 | Fax: +32.50.33.33.39 | BTW BE 0866 039 556 | RPR/RPM Brugge | e-mail: info@hict.com